Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Autodoradca Poznań Ryszard Tchorz

Ten dokument obejmuje informacje, jakich Autodoradca Poznań Ryszard Tchorz, w związku z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ma obowiązek udzielić osobom, których dane osobowe przetwarza.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które dotarły do nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego serwisów społecznościowych i konta bankowego. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, czy adres e-mail.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest firma Autodoradca Poznań Ryszard Tchorz z siedzibą w Czerlejnie (Polska), województwie wielkopolskim, ul. Zimowa 16, (kod pocztowy 62-025), wpisana do CEIDG, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 9720322707 oraz numerem REGON: 634654890 .

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
przesyłając e-mail na adres: autodoradcapoznan@gmail.com, albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Zimowa 16, 62-025 Czerlejno, Polska.
Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy umożliwić Tobie dostępu do świadczonych przez nas usług. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego świadczonych przez nas usług lub dochodzenia roszczeń. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności w tym o naszych nowych usługach. Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przy czym nie będziemy przesyłać informacji handlowych na Twój adres e-mail, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody. Jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

Twoje dane osobowe, po wykonaniu umowy, objęte dokumentacją sprzedażową lub zakupową, tj. np. fakturami VAT lub rachunkami, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas umowa dotycząca wykonania usługi Autodoradcy Poznań Ryszard Tchorz. Twoje dane przechowujemy przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić od Ciebie takich roszczeń. Co do danych objętych dokumentacją podatkową i księgową dane przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jakie masz prawa?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Więcej na temat Twoich praw dowiesz poniżej.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Prawo do sprostowania
Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym
Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
– jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
– zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
– przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych
Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Prawo do sprzeciwu
Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Prawo do skargi
Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz wykonać swoje prawa w stosunku do nas?

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo wyślij żądanie pocztą.